• Homepage>>Bank Information
     
   

  BENEFICIARY`S BANK: Industrial and Commercial Bank of China , Zhejiang provincial Branch.

  BANK ADDRESS: No.150 Zhonghezhong Road , Hangzhou city, 310009 P.R.China

  SWIFT BIC: ICBKCNBJZJP

  ACCOUNT NAME: Zhejiang GangDu Electronic Co.,Ltd

  ACCOUNT NO. 1209 2100 0914 0031 583

    Bank Information:
   

  Beneficiary`s Bank: Industrial and Commercial Bank of China , Zhejiang provincial Branch.

  Bank Address: No.150 Zhonghezhong Road , Hangzhou city, 310009 P.R.China

  SWIFT BIC: ICBKCNBJZJP

  Account Name: Quzhou Puedo Electronic Co., Ltd.

  Account No.: 1209 2600 0914 0001 941

  ------------------------------------------